Gần đây Cảm ơn subteam nhiều đã sub những chiếc show siêu tuyệt vời...