Gần đây lâu lâu lại phải xem lại 1 lần, quá haysao bao nam lam me...