Gần đây Cảm ơn subteam đã làm sub phim này, thấy giới thiệu lâu rồi...