Gần đây Cảm ơn subteam đã bỏ ra nhiều công sức để giúp mọi người...