Gần đây Thanks sub team nhiều nhé!Xem bản series của US rồi, giờ so...