Gần đây Cảm ơn subteam vì đã up lên những chương trình của na pd nó...