Gần đây Cám ơn subteam nhiều ạ, mong KST tiếp tục làm nhiều show của...