Gần đây hi down về xem cùng ngyeu mình, ngyeu mình thích gấu dâu còn...