Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều vì đã chia sẻ ạ. Mình đang chạy...