Gần đây Cảm ơn subteam!!!!!!!!!!!!!!!Tự dưng nhìn thấy mấy đoạn...