Gần đây cảm ơn subteam đã làm lại bộ này . lâu lâu tìm lại xem một...