Gần đây Rất cảm ơn nhà KST vì đã làm phụ đề cho bộ này a...