Gần đây Dạ,cám ơn subteam rất rất nhiều, tìm mãi mới thấy bản sub...